Skip to main content

Thai : Books by Language

Texts with language specifed as thai OR tharss RSS

9,229
RESULTS


Show sorted alphabetically

Show sorted alphabetically

SHOW DETAILS
up-solid down-solid
eye
Title
Date Published
Creator
อัลกุรอานแปลไทย=القرآن الكريم وترجمة معانيه إلى اللغة التايلندية  Thai
Topics: D211.4, Islam, Quran, thai, تايلاند, تايلاندية, ภาษาไทย, th, tha
Thammasat University-Wat Bowonniwet Vihara Cremation Collection
by วชิรญาณวโรรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา
texts

eye 1,710

favorite 1

comment 0

อนุสรณ์ในการพระราชทานเพลิงศพ นายเธียร ธีระชัยชยุติ (โยมอุปฐากพระราชปัญญาโกศล) วัดเทพศิรินทราวาส ณ เมรุวัดวังกระโจม อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2524
Topics: เธียร ธีระชัยชยุติ, 2431-2524, พุทธศาสนา,...
Thammasat University-Wat Bowonniwet Vihara Cremation Collection
by คึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว, 2454-2538
texts

eye 10,379

favorite 6

comment 0

พิมพ์เป็นอนุสรณ์เนื่องในวันฌาปนกิจศพ นางเกียว โทณะวณิก ณ สุสานหลวงวัดเทพศิรินทราวาส 25 ตุลาคม 2518
Topics: เกียว โทณะวณิก, 2449-2518, หลายชีวิต,...
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้พิมพ์พระราชทานในงานพระราชทานเพลิงศพ หม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์ ป.จ., ม.ป.ช., ม.ว.ม. ณ เมรุหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส...
Topics: เดช สนิทวงศ์, ม.ล., 2441-2518, พระพุทธเจ้า,...
จัดพิมพ์ขึ้นในงานประชุมเพลิงศพ คุณแม่เป้า สาริกบุตร ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม วันที่ 8 มิถุนายน พุทธศักราช 2502
favoritefavoritefavoritefavoritefavorite ( 1 reviews )
Topics: เป้า สาริกบุตร, 2433-2502, โหราศาสตร์,...
Thammasat University-Wat Bowonniwet Vihara Cremation Collection
by อนันต์ คณานุรักษ์
texts

eye 9,560

favorite 12

comment 0

บรรณาการในงานพระราชทานเพลิงศพ พ.ต. หลวงสุทธิสรสำแดง ต.ม. ณ เมรุวัดโสมนัสวิหาร พระนคร 1 มิถุนายน 2512
Topics: สุทธิสรสำแดง, พ.ต. หลวง, 2441-2512,...
Thammasat University-Wat Bowonniwet Vihara Cremation Collection
by พุทธทาสภิกขุ
texts

eye 876

favorite 1

comment 0

อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พ.ต.อ.เจียม สิงห์บุระอุดม 8 ตุลาคม 2521
Topics: เจียม สิงห์บุระอุดม, พ.ต.อ., 2440-2518,...
Mirrors of the Video Internet by Qinpro
texts

eye 1,197

favorite 0

comment 0

Source: https://drive.google.com/file/d/1VuB4O6ZyJOx9pLzMRDlrxFRJVr8T0sve/view Uploader: tubeup.py
Topics: GoogleDrive, video, esports, e-sports, esport, e-sport, อีสปอต,...
American Libraries
by Cartwright, B. O. (Basil Osborn), 1877-1928
texts

eye 2,536

favorite 1

comment 0

Book digitized by Google from the library of the University of Michigan and uploaded to the Internet Archive by user tpb.
Topics: species, siamese, kind, mil, going, small, vowels, people, title, inu, low class, high class,...
Source: http://books.google.com/books?id=Td0hAAAAMAAJ&oe=UTF-8
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์พระราชทานในงานพระศพ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (จวน อุฏฺฐายี) ณ พระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส วันที่ 17 มิถุนายน พุทธศักราช 2515
Topics: สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (จวน), 2440-2515,...
-
Topics: พระครูประกาศสมาธิคุณ (สังเวียน), 2470-2527,...
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ท่านผู้หญิง วิจิตรา ธนะรัชต์ พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายสงวน จันทรสาขา ม.ว.ม., ป.ช.,...
Topics: สงวน จันทรสาขา, 2461-2514, จดหมายเหตุไทย,...
Mục lục : Mấy lời tâm sự - 3 PHẦN TIẾNG VIỆT 1. Lúa chó dậy - 11 2. Vợ lính ngụy mong chồng - 13 3. Gái thời giặc - 15 4. Mường Muổi yên vui - 19 5. Có tổ đổi công - 22 6. Nam Bắc một nhà - 24 7. Nhớ bản cũ - 25 8. Chọn người như chọn cây - 27 9. Cầu vào bản - 29 10. Muốn nhìn thấy Đảng - 32 11. Công Đảng, công Bác - 36 12. Ước phá súng đúc cày - 38 13. Giặc Mỹ điên cuồng - 40 14. Đường...
Topics: văn học, thơ, tiếng Thái, Mướng Thanh, Điện Biên, cách mạng, sách tiếng Việt
Thammasat University-Wat Bowonniwet Vihara Cremation Collection
by เสฐียรโกเศศ
texts

eye 618

favorite 0

comment 0

พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ นางเจิม ม้ามณี ณ เมรุวัดประยุรวงศาวาส วันที่ 23 พฤษภาคม พุทธศักราช 2513
Topics: เจิม ม้ามณี, 2427-2512, นรก, สวรรค์,...
University of Michigan Books
by Pallegoix, Jean Baptiste, 1805-1862; Vey, Jean Luis, Bp. of Geraza, 1840-1909; Gedney, William J. SP1
texts

eye 6,653

favorite 2

comment 1

In Thai, French, and English
( 1 reviews )
Topics: Thai language, Thai language
Thammasat University-Wat Bowonniwet Vihara Cremation Collection
by เตื้อง สนิทวงศ์, ม.ร.ว., 2426-2510
texts

eye 1,982

favorite 5

comment 0

โรงเรียนสายปัญญาและสายปัญญาสมาคมในพระบรมราชีนูปถัมภ์ จัดพิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ ม.ร.ว.หญิงเตื้อง สนิทวงศ์ ณ เมรุวัดเทพศิรินทราวาส วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2511
Topics: เตื้อง สนิทวงศ์, ม.ร.ว., 2426-2510,...
คณะสงฆ์วัดอนงคาราม ในความอุปถัมภ์ของนายชำนาญ และคุณหญิงวลี ยุวบูรณ์ พิมพ์ถวายในงานพระราชทานเพลิงศพ พระมหาโพธิวงศาจารย์ อินทโชตเถระ ณ เมรุหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์...
Topics: พระมหาโพธิวงศาจารย์ อินทโชตเถระ,...
ที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ รองอำมาตย์ตรี เล็ก จินดาลัทธ ณ เมรุวัดจันทร์สโมสร พระนคร 6 พฤศจิกายน 2508
Topics: เล็ก จินดาลัทธ, รองอำมาตย์ตรี, 2425-2508,...
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ หลวงบริรักษ์จรรยาวัตร ป.ช., ป.ม. และ นางบริรักษ์จรรยาวัตร ณ เมรุวัดเทพศิรินทราวาส วันที่ 20 ธันวาคม 2514
Topics: บริรักษ์จรรยาวัตร (สุณี),...
Thammasat University-Wat Bowonniwet Vihara Cremation Collection
by เสฐียรโกเศศ ; นาคะประทีป
texts

eye 1,313

favorite 0

comment 0

พิมพ์เนื่องในงานฌาปนกิจศพ นางสาทรราชายุตก์ (เยื้อน ศรทัตต์) ณ เมรุวัดโสมนัสวิหาร 4 พฤษภาคม 2504
Topics: เยื้อน สาทรราชายุตก์, 2435-2504, เยื้อน...
พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ นายจอน ศุภลักษณ์ ณ เมรุวัดแก้วฟ้าล่าง วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2508
Topics: จอน ศุภลักษณ์, 2410-2507, ยาแผนโบราณ,...
Thammasat University-Wat Bowonniwet Vihara Cremation Collection
by พุทธทาสภิกขุ
texts

eye 589

favorite 0

comment 0

พิมพ์เป็นธรรมบรรณาการในงานพระราชทานเพลิงศพ อำมาตย์ตรีหลวงบรรสบวิชาฉาน (เจน นิยมวิภาต) ณ วัดมกุฏกษัตริยาราม วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2514
Topics: บรรสบวิชาฉาน (เจน นิยมวิภาต),...
อุทโย มูล อิสี พิมพ์เป็นที่ระลึกในงานฌาปนกิจศพ ของ หม่อมหลวงฟักเขียว อิสี (เสนีวงศ์) ภรรยา ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม พระนคร วันที่ 21 เมษายน พุทธศักราช 2512
Topics: ฟักเขียว อิสี, 2436-2511, ฟักเขียว...
Topics: ต่วน เปี่ยมสุวรรณ, ร.ท., 2441-2531, สอิ้ง...
University of Michigan Books
by McFarland, George Bradley, 1866-1942; Gedney, William J. SP1
texts

eye 4,385

favorite 2

comment 1

In English and Thai
( 1 reviews )
Topic: English language
Thammasat University-Wat Bowonniwet Vihara Cremation Collection
by พระปิฎกโกศล (สิงห์ทน นราสโภ)
texts

eye 484

favorite 1

comment 0

อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นางชลวิสัยเสนี(แส สมรรคจันทร) ณ เมรุวัดมกุฎกษัตริยาราม วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2515
Topics: ชลวิสัยเสนี (แส สมรรคจันทร), 2441-2515,...
พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ หลวงจรัญสนิทวงศ์ (ม.ล.จรัญ สนิทวงศ์) ป.ม.ช., ม.ว.ม., ท.จ. ณ เมรุวัดเทพศิรินทราวาส 31 มีนาคม 2502
Topics: จรัญสนิทวงศ์ (จรัญ), หลวง, 2439-2501,...
Thammasat University-Wat Bowonniwet Vihara Cremation Collection
by พระศาสนโศภน
texts

eye 1,656

favorite 1

comment 0

พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ นางฉวี วัฒนากร ณ เมรุวัดธาตุทอง พระโขนง กรุงเทพมหานคร 28 ตุลาคม 2519
Topics: ฉวี วัฒนากร, 2455-2518, พุทธศาสนา,...
พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ นางวัลย์ เอี่ยมประสิทธิ์ ณ ฌาปนสถานวัดปากน้ำ จังหวัดนนทบุรี วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2511
Topics: วัลย์ เอี่ยมประสิทธิ์, 2436-2510,...
-
Topics: แผน สิริเวชชะพันธ์, 2457-2525, พรหมวิหาร,...
Thammasat University-Wat Bowonniwet Vihara Cremation Collection
by เยาวภาพงศ์สนิท, พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า, 2427-2477
texts

eye 3,871

favorite 10

comment 0

บรรดาพระประยูรญาติและข้าหลวง พิมพ์แจกในงานพระราชทานเพลิงพระศพ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเยาวภาพงศ์สนิท ณ พระเมรุวัดเบญจมบพิตร พ.ศ. 2478
Topics: เยาวภาพงศ์สนิท, พระเจ้าบรมวงศ์เธอ...
พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โสม ฉนฺโน) ณ เมรุหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันที่ 23 มีนาคม 2506
Topics: สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โสม ฉนฺโน), 2417-2505,...
จัดพิมพ์ชำร่วยเป็นที่ระลึกในงานบำเพ็ญกุศล ฌาปนกิจศพ นางน้อย นิ่มสุวรรณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2512 ณ วัดมกุฎกษัตริยาราม จ.พระนคร
Topics: น้อย นิ่มสุวรรณ, 2431-2512, พุทธศาสนา,...
Thammasat University-Wat Bowonniwet Vihara Cremation Collection
by สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ญาณวโร เถระ)
texts

eye 167

favorite 0

comment 0

พันโท ชวน ธีรวัฒน์ พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นางปทุม ธีรวัฒน์ วทบ., จ.ม., บ.ช. และ ในงานฌาปนกิจศพ นายเหล็ง ธีรวัฒน์ ณ ฌาปนสถาน กองทัพบก วัดโสมนัสวิหาร วันที่ 21 พฤศจิกายน...
Topics: เหล็ง ธีรวัฒน์, 2419-2498, ปทุม ธีรวัฒน์,...
Thammasat University-Wat Bowonniwet Vihara Cremation Collection
by สัจจาภิรมย์, พระยา
texts

eye 1,522

favorite 2

comment 0

อนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ คุณหญิงเหลี่ยม สัจจาภรมย์ (ศรีเพ็ญ) ณ เมรุวัดเทพศิรินทราวาส วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2520
Topics: เหลี่ยม สัจจาภิรมย์, คุณหญิง, 2427-2520,...
Thammasat University-Wat Bowonniwet Vihara Cremation Collection
by บริรักษเวชชการ (บริรักษ์), พระยา, 2435-2511
texts

eye 2,045

favorite 4

comment 0

จัดพิมพ์ขึ้นเป็นบรรณาการที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ พระยาบริรักษเวชชการ ณ เมรุหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันพุธที่ 26 มิถุนายน พุทธศักราช 2511
Topics: บริรักษเวชชการ (บริรักษ์), พระยา, 2435-2511,...
Thammasat University-Wat Bowonniwet Vihara Cremation Collection
by พระอมราภิรักขิต (เกิด)
texts

eye 1,137

favorite 1

comment 0

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์พระราชทานในงานพระศพ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (อยู่ ญาโณทโย) ณ พระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส...
Topics: สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อยู่), 2417-2508,...
พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในการฌาปนกิจศพ คุณแม่เจิม ทิวะหุต ณ สุสานหลวงวัดเทพศิรินทราวาส วันอังคารที่ 22 ตุลาคม พุทธศักราช 2506
Topics: พระธมฺมวิตกฺโกภิกขุ, 2440-2514, พุทธศาสนา,...
-
Topics: กาฬวรรณดิศ ดิศกุล, พล.ร.อ., 2453-2527,...
Ленин В.И. Государство и революция. Перевод на тайском язык.  V.I. Lenin.  The  State and Revolution. Thai version. นิพนธ์ของ วี ไอ เลนิน เกี่ยวกับลัทธิมาร์กซ์ว่าด้วยรัฐกับการปฏิวัติ สังคมชนชั้นกับรัฐ...
Topic: Lenin
มหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ พิมพ์ถวายเป็นราชพลีธรรมบรรณาการในงานถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ณ พระเมรุมาศ สนามหลวง...
Topics: ศรีสวรินทิราบรมราชเทวี, สมเด็จพระ,...
Ленин В.И. Задачи союзов молодёжи. Перевод на тайском язык V.I. Lenin.  The Tasks of the Youth Leagues. Thai edition. ผู้ศึกษาจะต้องทำการศึกษาแบบรู้จักย่อย รู้จักใช้ความคิด รู้จักใคร่ครวญ ไม่ใช่ศึกษาแบบท่องจำอย่างนกแก้วนกขุนทอง...
Topics: Lenin, Marxism
Hello from ...
by KIT Tyabandha, PhD
texts

eye 6

favorite 0

comment 0

Online journal Hello from ..., ISSN 2042-8871, volume 1, 2009, number 35, 7 December 2009
Topics: in vivo, in vitro, in litho, Pilgrim's Path's Jerusalem
ที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ พระรัตนธัชมุนี (แบน คณฺฐาภรโณ-เปรียญ) วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดพิมพ์เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...
Topics: พระรัตนธัชมุนี (แบน), 2427-2521, พุทธศาสนา,...
Thammasat University-Wat Bowonniwet Vihara Cremation Collection
by ประชุม กาญจนวัฒน์
texts

eye 1,901

favorite 2

comment 0

อนุสรณ์ในงานฌาปนกิจ นายทองหล่อ สอนนวมเสนาะ ณ เมรุวัดประยุรวงศาวาส วันจันทร์ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2517
Topics: ทองหล่อ สอนนวมเสนาะ, 2460-2516, พระเครื่อง,...
พิมพ์เป็นที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ นางชาญสงคราม (แฉล้ม ชาลีจันทร์) ณ เมรุวัดธาตุทอง วันที่ 1 กรกฎาคม 2528
Topics: แฉล้ม ชาญสงคราม, 2443-2528, แฉล้ม...
พลโท บัญญัติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ นางอนงค์ เฑียรฆราษ (มารดา) ณ เมรุ วัดมกุฏกษัตริยาราม วันที่ 21 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2507
Topics: อนงค์ เฑียรฆราษ, 2428-2507,...
เจ้าภาพพิมพ์เป็นอนุสรณ์ในการพระราชทานเพลิงศพ รองอำมาตย์โท ประทุม รมยานนท์ ณ ฌาปนสถานวัดมกุฏกษัตริยาราม วันที่ 16 เมษายน 2502
Topics: ประทุม รมยานนท์, 2441-2502, พระอรหันต์,...
พิมพ์เป็นบรรณาการเนื่องในการฌาปนกิจศพ หมอล้ำ หงษ์มณี ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม วันที่ 9 พฤศจิกายน 2506
Topics: ล้ำ หงษ์มณี, 2421-2504, ยาแผนโบราณ,...
Thammasat University-Wat Bowonniwet Vihara Cremation Collection
by คิปลิง, รัดยาร์ด, ค.ศ. 1865-1936
texts

eye 1,161

favorite 4

comment 0

พิมพ์เป็นบรรณาการในงานพระราชทานเพลิงศพ นายสว่าง วิจักขณะ ท.ม., ต.ช. ณ เมรุวัดมกุฎกษัตริยาราม วันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2519
Topics: สว่าง วิจักขณะ, 2450-2518, เมาคลี, นิทาน,...
โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง จัดพิมพ์เป็นอนุสรณ์ ในงานพระราชทานเพลิงศพ พลตรี หลวงชำนาญยุทธศิลป์ (เชย รมยะนันทน์) ณ สุสานหลวง วัดเทพศิรินทราวาศ วันที่ 16 มีนาคม พุทธศักราช 2501
Topics: ชำนาญยุทธศิลป์ (เชย), พล.ต. หลวง, 2437-2499,...
Thammasat University-Wat Bowonniwet Vihara Cremation Collection
by วิจอม ปรีดานุชาต, ร.ท.
texts

eye 582

favorite 1

comment 0

อนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ นายเกิด สุนทรวิจิตร ณ เมรุวัดธาตุทอง อ. พระโขนง พระนคร 17 พฤศจิกายน 2509
Topics: เกิด สุนทรวิจิตร, 2434-2509, โหราศาสตร์,...
นายเชื้อ ชนานพ พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พล.ต.ต. หลวงศิลป์ประสิทธิ์ ณ วัดมกุฏษัตริยาราม วันพุธที่ 11 มีนาคม พุทธศักราช 2513
Topics: ศิลป์ประสิทธิ์ (ตาบ), พล.ต.ต. หลวง, 2439-2512,...
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ปุ่น ปุณฺณสิริ) ณ เมรุหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันที่ 23 เมษายน...
Topics: สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (ปุ่น...
Thammasat University-Wat Bowonniwet Vihara Cremation Collection
by ประจงจิตต์ กุลตัณฑ์
texts

eye 468

favorite 1

comment 0

พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ นางนวลศรี จิตติวรรณ ณ เมรุวัดโสมนัสวิหาร พระนคร วันที่ 14 เมษายน พุทธศักราช 2513
Topics: นวลศรี จิตติวรรณ, 2471-2512, การปรุงอาหาร,...
พิมพ์แจกในงานศพ คุณชัยชาญ โพธิรังสิยากร ณ ฌาปนสถานเทศบาลจังหวัดแพร่ วันที่ 23 เมษายน 2516
Topics: ชัยชาญ โพธิรังสิยากร, 2465-2516, พุทธศาสนา,...
Thammasat University-Wat Bowonniwet Vihara Cremation Collection
by จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2396-2453
texts

eye 516

favorite 1

comment 0

พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ นายพิพัฒน์ ภังคานนท์ ณ เมรุวัดเทวสังฆาราม กาญจนบุรี 1 มีนาคม 2502
Topics: พิพัฒน์ ภังคานนท์, 2441-2501,...
Thammasat University-Wat Bowonniwet Vihara Cremation Collection
by มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2423-2468
texts

eye 1,084

favorite 0

comment 0

มูลนิธิมหามกุฎราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิมพ์โดยเสด็จพระกุศล ซึ่งสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ทรงบำเพ็ญในวันคล้ายวันสวรรคต...
Topics: มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว,...
American Libraries
texts

eye 19,634

favorite 2

comment 0

Book digitized by Google from the library of the University of Michigan and uploaded to the Internet Archive by user tpb.
Topics: Thai language -- Dictionaries -- French, Thai language -- Dictionaries -- English, Thai language
Source: http://books.google.com/books?id=Qb3jPwKjd1QC&oe=UTF-8
Thammasat University-Wat Bowonniwet Vihara Cremation Collection
by ภิกขุ ปัญญานันทมุนี
texts

eye 190

favorite 0

comment 0

อนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ ครูถนัด พรหมมาณพ อดีตรัฐมนตรีสั่งราชการกระทรวงศึกษาธิการ อดีตผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุง ผู้จัดการธนาคารเกษตร (สาขาจังหวัดพัทลุง) ณ เมรุวัดคูหาสวรรค์...
Topics: ถัด พรหมมาณพ, 2442-2502, ธรรมเทศนา,...
Thammasat University-Wat Bowonniwet Vihara Cremation Collection
by มงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2423-2468 ; พิศวง รัชตะประกร
texts

eye 470

favorite 1

comment 0

พระธรรมวิสุทธาจารย์ วัดสุทัศนเทพวราราม พิมพ์แจกเป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ นางมะลิ สนามฤทธิไกร ณ ฌาปนสถานกองทัพบก วันโสมนัสวิหาร วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2509
Topics: มะลิ สนามฤทธิไกร, 2421-2508, ข้าราชการ,...
Thammasat University-Wat Bowonniwet Vihara Cremation Collection
by นราธิปประพันธ์พงศ์, กรมพระ, 2404-2474
texts

eye 845

favorite 0

comment 0

พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ หม่อมหลวงต่วนศรี วรวรรณ ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ ณ เมรุหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันจันทร์ที่ 8 เมษายน...
Topics: ต่วนศรี วรวรรณ, ม.ล., 2417-2517,...
Thammasat University-Wat Bowonniwet Vihara Cremation Collection
by พูนพิศมัย ดิศกุล, ม.จ., 2438-2533
texts

eye 283

favorite 0

comment 0

พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พ.อ. พระเพชรคีรีศรีราชสงคราม (เจ้าแก้วเมืองไท ณ ลำปาง) ณ เมรุวัดเทพศิรินทราวาส วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2513
Topics: เพชรคีรีศรีราชสงคราม...
Thammasat University-Wat Bowonniwet Vihara Cremation Collection
by พระราชสิทธิมุนี ; พระอาจารย์สัทธัมมโชติกะ ธัมมาจริยะ
texts

eye 301

favorite 0

comment 0

พิมพ์เป็นธรรมบรรณาการในงานฌาปนกิจศพ นางรัตนชโลดม (เล็ก รัตโนดม) ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2513
Topics: รัตนชโลดม (เล็ก รัตนโนดม), 2429-2513,...
พิมพ์เป็นบรรณาการในการพระราชทานเพลิงศพ หลวงอรรถไกวัลวที ม.ว.ม., ป.ช. ณ เมรุหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2516
Topics: อรรถไกวัลวที (มี), หลวง, 2444-2515,...
Topics: มงคล สุรทิณฑ์, พล.ต.อ., 2478-2533, โรคหัวใจ,...
Magazine Contribution Inbox
by กรมโฆษณาการ
texts

eye 292

favorite 0

comment 0

Magazine, published by the Department of Advertising (Thailand) in 1941.
Topics: Kingdom of Thailand, ราชอาณาจักรไทย
Thammasat University-Wat Bowonniwet Vihara Cremation Collection
by สัมฤทธิ์ สังขสุวรรณ์
texts

eye 255

favorite 0

comment 0

นางสุคนธ์ ศกุนตนาคและหลานพิมพ์เป็นอนุสรณ์ในการฌาปนกิจศพ คุณป้าสำอางค์ สุคันธะตุล ณ เมรุวัดพระพิเรนทร์ วันพุธที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2512
Topics: สำอางค์ สุคันธะตุล, สมาธิ,...
University of Michigan Books
by Cartwright, Basil Osborn, 1877-1928
texts

eye 4,853

favorite 3

comment 1

"Authorities consulted": p. [7]
( 1 reviews )
Topics: Thai language, English language
Thammasat University-Wat Bowonniwet Vihara Cremation Collection
texts

eye 1,867

favorite 3

comment 0

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์พระราชทานในงานพระราชทานเพลิงพระศพ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวาปีบุษบากร ม.จ.ก., ป.จ. ณ เมรุหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์...
Topics: วาปีบุษบากร, พระเจ้าบรมวงศ์เธอ...
อันเนื่องมาจากวิชาการ พรหมศาสตร์เพื่อเป็นอนุสรณ์ แด่ ถวิลวงศ์ ศาสตระรุจิ ผู้วายชนม์
Topics: ถวิลวงศ์ ศาสตระรุจิ, 2455-2513, ปาฏิหาริย์,...
Thammasat University-Wat Bowonniwet Vihara Cremation Collection
by แนบ มหานีรานนท์
texts

eye 291

favorite 0

comment 0

นางเจริญ เทพหัสดิน ณ อยุธยา พิมพ์สนองพระคุณในงานพระราชทานเพลิงศพ ร.ท. จันทร์แรม เทพหัสดิน ณ อยุธยา ร.น. ณ เมรุ วัดหัวลำโพง วันที่ 19 ธันวาคม 2500
Topics: จันทร์แรม เทพหัสดิน ณ อยุธยา, ร.ท.,...
Books to Borrow
by Piriya Krairœ̄k, 1942-
texts

eye 5

favorite 0

comment 0

Topics: Art, Buddhist -- Thailand, Art -- History
Thammasat University-Wat Bowonniwet Vihara Cremation Collection
by ฉันทิชย์ กระแสสินธุ์
texts

eye 834

favorite 1

comment 0

อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ พระวรพจน์วินิจฉัย (กระจ่าง แพ่งสภา) ณ เมรุวัดมกุฎกษัตริยาราม อังคารที่ 26 ตุลาคม 2514
Topics: วรพจน์วินิจฉัย (กระจ่าง), พระ, 2430-2514,...
-
Topics: วิชา ฐิตวัฒน์, พ.อ., 2460-2520, สงครามโลก,...